You are herePracownicy Fiat Auto Poland pytają działaczy „Solidarności” i żądają jasnych odpowiedzi

Pracownicy Fiat Auto Poland pytają działaczy „Solidarności” i żądają jasnych odpowiedzi


By pracownik - Posted on 31 marzec 2011

strajk.jpg

Pracownicy Fiat Auto Poland proszą o odpowiedź - w formie ulotek lub na stronie związku na następujące pytania:

- dlaczego jednocześnie ze zbieraniem danych od pracowników związek nie przeprowadza referendum strajkowego - takie zachowanie na pewno przyśpieszyłoby działania

- co się stało z listami pracowników, które związek otrzymał w czasie wyborów na społecznego inspektora pracy – listy te nie uległy znaczącej zmianie i można je wykorzystać

- dlaczego jest robiona kolejna pikieta – skoro na ostatniej manifestacji powiedziano wyraźnie, że kolejnym działaniem będzie referendum i strajk

- dlaczego po ostatniej manifestacji nie podjęto natychmiastowych działań zmierzających do przeprowadzenia referendum (2 tygodnie bez działań)

- dlaczego związek nie podpisał protokołu rozbieżności z dyrekcją – można to zrobić także bez podpisu dyrekcji

- dlaczego o zachowaniach dyrekcji związek nie powiadomił Prokuratury oraz Inspekcji Pracy – jako organów, które nadzorują rozwiązywanie sporów zbiorowych

- czy związek wraz z dyrekcją wybrał mediatora uczestniczącego w rokowaniach mających na celu zakończenie sporu

- dlaczego związek nie przeprowadzi 2-godz. Strajku ostrzegawczego – zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych istnieje taka możliwość – mimo braku referendum (art. 12 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych)
Jeżeli przebieg postępowania mediacyjnego uzasadnia ocenę , że nie doprowadzi ono do rozwiązania sporu przed upływem terminów przewidzianych w art.7 ust 2i art. 13 ust3, organizacja, która wszczęła spór, może zorganizować jednorazowo i na czas nie dłuższy niż 2 godziny strajk ostrzegawczy.

- czy związek sprawdził, czy dyrekcja dokonała powiadomienia Okręgowego Inspektora Pracy o wszczętym sporze zbiorowym – takie działania są obowiązkiem pracodawcy zgodnie z art. 8 ustawy
- jakie możliwości polubownego załatwienia sporu widzi związek, biorąc pod uwagę brak działań lub też celowe utrudnianie działań przez dyrekcję

- dlaczego w ulotce z dnia 25 marca związek wprowadza pracowników w błąd twierdząc, iż strajk można ogłosić dopiero po wyczerpaniu przewidzianych w ustawie polubownych form zakończenia sporu - art. 7 ustawy mówi wyraźnie:
„ W zgłoszeniu sporu określa się przedmiot żądań objętych sporem. Podmiot zgłaszający spór może uprzedzić, że w razie nieuwzględnienia wysuniętych żądań zostanie ogłoszony strajk. Dzień zapowiedzianego strajku nie może przypadać przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia sporu”.

W naszym przypadku, zostały spełnione wszystkie czynniki aby ogłosić strajk. Dyrekcja - przynajmniej zgodnie z twierdzeniami działaczy związkowych, utrudnia prowadzenie rozmów, nie chce podpisać protokołu rozbieżności, nie spełniła żądań określonych w sporze. Dlatego też twierdzenia związku o niemożności przeprowadzenia akcji strajkowej są oszukiwaniem załogi, i działaniem na szkodę pracowników.

Prosimy o szybką odpowiedź.
Pracownicy