You are herePrawo Pracy: Nowe przepisy o urlopach rodzicielskich

Prawo Pracy: Nowe przepisy o urlopach rodzicielskich


By pracownik - Posted on 04 styczeń 2010

Dodatkowy urlop macierzyński

Od 1 stycznia 2010 r. pracownica matka będzie miała prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wymiar tego urlopu zależy od liczby urodzonych dzieci. Dla kobiety która urodziła jedno dziecko przy jednym porodzie w tym i następnym roku jego wymiar może wynieść 2 tygodnie, a w przypadku pracownicy rodzącej bliźnięta będą to 3 tygodnie. W kolejnych latach wymiar tego fakultatywnego urlopu będzie się zwiększał. Jest to dodatkowy urlop macierzyński z którego pracownica może ale nie musi skorzystać po wykorzystaniu przysługującego jej podstawowego urlopu macierzyńskiego. Dodatkowego urlopu udziela się na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Zatem należy go złożyć korzystając jeszcze z urlopu podstawowego, ponieważ ustawodawca przewidział, że udziela się go bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

Dodatkowy urlop macierzyński przysługuje ponadto pracownikowi-ojcu (1822 k.p.), ale w określonych sytuacjach: 1) gdy matka po wykorzystaniu po porodzie 14 tygodni urlopu macierzyńskiego zrezygnuje z pozostałej jego części na rzecz ojca, 2) gdy pracownica wykorzysta w całości urlop macierzyński w podstawowym wymiarze i pracownik ojciec złoży wniosek o dodatkowy urlop macierzyński wskazując termin zakończenia urlopu matki.

Rodzice uprawnieni do tego urlopu nie muszą obawiać się o utratę zatrudnienia ponieważ podlegają szczególnej ochronie stosunku pracy.

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Opiekunowie adopcyjni także od 1 stycznia 2010 r. mogą skorzystać z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, który w latach 2010 i 2011 wynosi w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka - do dwóch tygodni a w przypadku przyjęcia na wychowanie jednocześnie więcej dzieci - do 3 tygodni. Ten urlop przysługuje po wykorzystaniu urlopu adopcyjnego w podstawowym wymiarze zgodnie z art. 183 k.p.

Urlop ojcowski

Zgodnie z art. 1823 kodeksu pracy, od 1 stycznia 2010 r. oraz w 2011 r. pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia. W kolejnym 2012 roku, jego wymiar zwiększy się do 2 tygodni. Z uprawnienia może skorzystać każdy ojciec, pod warunkiem, że jego dziecko nie ukończyło 12 miesięcy. Tego urlopu pracodawca udziela na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika. Podczas urlopu ojcowskiego pracownik otrzyma 100-proc zasiłku macierzyńskiego, czyli tak samo jak w przypadku urlopu macierzyńskiego. Istotne jest również i to, że pracownik nie musi obawiać się zwolnienia z pracy podczas tej nieobecności. Podlega on bowiem ochronie na takich samych zasadach jak matka korzystająca z uprawnień rodzicielskich (art. 177 k.p.).