You are herePrzerwy w pracy

Przerwy w pracy


By pracownik - Posted on 10 styczeń 2009

Jakie przerwy w pracy przysługują pracownikom?

Zgodnie z art. 134 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy przekracza 6 godzin.

Jeśli pracownik jest zatrudniony np. na ¾ etatu i przepracowuje ponad 6 godzin dziennie, także ma prawo do 15-minutowego odpoczynku.

Przerwa jest wliczana do czasu pracy, co oznacza, że jest opłacana.

Szczególny rodzaj przerwy jest przewidziany dla osób, które pełnią swoje obowiązki zawodowe na stanowisku wyposażonym w komputer. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r., Nr 148 poz. 973), pracodawca jest zobligowany do zapewnienia pracownikom:

* przemiennego łączenia pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub
* co najmniej 5-minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Należy tu pamiętać, że oprócz omawianej tu przerwy pracownikom, którzy spełniają warunki ustawowe (ponad 6 godzin pracy dziennie), przysługuje również odpoczynek wynikający z art. 134 K.p., a więc przerwa 15-minutowa.

W myśl art. 187 § 1 i 2 K.p., pracownicy karmiącej dziecko piersią przysługuje na okres tego karmienia przerwy w pracy. Ich wymiar, uzależniony od czasu pracy i liczby dzieci, przedstawia się następująco:

* dwie przerwy po 30 minut na jedno karmione dziecko, jeżeli czas pracy przekracza 6 godzin dziennie,
* dwie przerwy po 45 minut na więcej niż jedno karmione dziecko, jeżeli czas pracy przekracza 6 godzin dziennie,
* jedna z powyższych przerw, jeśli czas pracy wynosi od 4 do 6 godzin dziennie.

Na wniosek zatrudnionej przerwy na karmienie mogą być udzielane łącznie. Tak więc, kobieta pracująca np. 7 godzin dziennie i karmiąca dwoje dzieci może korzystać z jednej 1,5 godzinnej przerwy.

Zgodnie z art. 202 § 3 K.p., jeżeli dobowy czas pracy pracownika młodocianego przekracza 4,5 godziny, pracodawca jest zobligowany zapewnić mu trwającą nieprzerwanie 30-minutową przerwę, która wliczana jest do czasu pracy.

Przerwę dla niepełnosprawnych pracowników przewiduje art. 17 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W jego świetle, osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Co ważne, uprawnienie to nie wyklucza prawa do powszechnej przerwy wynikającej z art. 134 K.p.