You are herePrawo pracy

Prawo pracy

warning: Creating default object from empty value in /usr/share/nginx/pracownik_net_pl/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1364.

Pracodawcy znaleźli sposób na zwalnianie bez informowania rad pracowniczych

Tak wynika z wyroku sądu okręgowego, który zajmował się sprawą dostępu przedstawicieli pracowników do informacji dotyczących planów zatrudnieniowych firmy. Zakład pracy najpierw odmówił udostępnienia części danych wskazując, że ich zakres wykracza poza kompetencje rady pracowniczej. Rada wystąpiła do sądu z wnioskie o nakazanie pracodawcy przekazania informacji.

Sąd pierwszej instancji wydał orzeczenie nakazujące pracodawcy udostępnienie wszystkich żądanych informacji. Jednak sąd drugiej instancji uchylił to orzeczenie, z tego względu, iż w toku postępowania sądowego zakończyła się kadencja rady pracowników, a nowa została wybrana dopiero po kilkumiesięcznej przerwie. Zdaniem sądu, upływ kadencji rady pracowników może być przesłanką umorzenia spraw, które wszczęła.

Tak więc, prawnicy odkryli sposób aby ukryć przed pracownikami informacje, których się zgodnie z prawem domagają. Wystarczy w tym celu przedłużyć postępowanie sądowe do końca kadencji Rady Pracowniczej.

Pracodawca nie może ignorować wypadku pracownika na umowie cywilno-prawnej

Zdarzają się sytuację, w których zatrudniony nielegalnie pracownik doznaje wypadku, a pracodawca nie przyznaje się do tego, że miał z nim stosunek pracy. Takie nieuczciwe zachowanie pracodawców jest niestety dość typowe. Pracodawcy twierdzą też, że nie mają żadnych obowiązków względem pracowników zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych, np. w razie wypadku.

Nie jest to zgodne ze stanem prawnym. Przede wszystkim, pracodawca ma obowiązek zgłosić wypadek, aby Inspekcja Pracy mogła sprawdzić, jaki był stan zabezpieczeń w miejscu pracy. Wielu nie chce tego robić, mając świadomość tego, że mogą ponieść karę. Jednak sam fakt niezgłoszenia wypadku też jest karalny. Pracodawca ponosi wtedy odpowiedzialność karną, a nie tylko cywilną.

Trzeba pamiętać, że wypadki przy pracy niekoniecznie muszą się zdarzyć w miejscu pracy. Ponadto, nawet jeśli ktoś nie jest zatrudniony na umowę o pracę, przysługują mu pewne podstawowe prawa.

Kodeks pracy nie działa w weekend - kapitaliści znaleźli lukę

Pracodawcy znaleźli lukę w sztywnych przepisach o zatrudnieniu. Ich podwładni wykonują obowiązki także w weekendy, ale formalnie dla innej firmy – informuje "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na sprawozdanie Państwowej Inspekcji Pracy za 2010 rok.

Wystarczy, że przedsiębiorca zawrze umowę o wykonywanie usług z zaprzyjaźnioną firmą. W dni powszednie jego pracownicy normalnie wykonują swoje obowiązki, a w soboty i niedziele nadal świadczą pracę - w tym samym miejscu i pod nadzorem tych samych osób - ale na podstawie drugiej umowy, zawartej z przedsiębiorstwem współpracującym z ich pracodawcą.

Pracownicy oddelegowani do pracy w Niemczech muszą otrzymać niemieckie minimalne wynagrodzenie

Od 1 maja 2011 r. Niemcy otwierają rynek pracy dla pracowników z Unii Europejskiej. Oznacza to m.in., że coraz bardziej powszechne stanie się oddelegowanie do pracy w Niemczech polskich pracowników, zwłaszcza pozyskanych przez agencje pośrednictwa pracy i agencje pracy tymczasowej.

Agencje pośrednictwa pracy i agencje pracy tymczasowej delegujący do pracy w Niemczech polskich pracowników często nie respektują prawa zatrudnionych do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlatego z obawy przed napływem taniej siły roboczej z krajów UE coraz więcej niemieckich branż ustaliło własne minimalne stawki, które obowiązują również pracowników z Polski.

W czasie upałów pracodawca powinien zapewnić wentylację oraz napoje orzeźwiające

W czasie upałów pracodawcy powinni m.in zabezpieczyć pracowników przed skutkami emisji ciepła (np. promieniowania słonecznego). Muszą zadbać np. o to, aby w oknach i świetlikach były żaluzje lub rolety oraz aby były one wyposażone w urządzenia pozwalające na ich łatwe i bezpieczne otwieranie. Pracodawca powinien też zapewnić wymianę powietrza w pomieszczeniach pracy. Zadanie to najczęściej spełnia system klimatyzacji.

Minimalna pensja opiekuna osób starszych w Niemczech

Od 1 maja 2011 r. Niemcy otwierają rynek pracy dla pracowników z Polski i innych krajów UE. Agencje pośrednictwa pracy i agencje pracy tymczasowej delegujący do pracy w Niemczech polskich pracowników często nie respektują prawa zatrudnionych do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlatego z obawy przed napływem taniej siły roboczej z krajów UE coraz więcej niemieckich branż ustaliło własne minimalne stawki, które obowiązują również pracowników z Polski.

Czy prawo do dodatkowego dnia wolnego może wynikać z regulaminu pracy

Do końca ubiegłego roku istniał obowiązek oddawania dnia wolnego za święto, jeżeli przypadało w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy, np. w sobotę. Od 1 stycznia obowiązku tego już nie ma. Co jeżeli takie uprawnienie zostało wpisane do regulaminu pracy?

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 130 k.p., święto przypadające w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy nie obniża wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że jeżeli pracownik pracuje od poniedziałku do piątku, to za święto przypadające w sobotę nie będzie mu się należał dodatkowy dzień wolny.

Kiedy pracodawca tworzy regulamin zwolnień grupowych

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników i zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe, zanim zwolni pracowników, powinien najpierw ustalić zasady ich odejścia z zakładu pracy.

Najwłaściwszą formą ustalenia zasad, zgodnie z którymi odbędą się w zakładzie pracy zwolnienia grupowe, jest porozumienie zawierane z działającymi w zakładzie związkami zawodowymi. Nie zawsze jednak rokowania między pracodawcą a związkami kończą się osiągnięciem kompromisu. W konsekwencji tej ostatniej sytuacji pracodawca sam wydaje regulamin, w którym określa zasady przeprowadzania zwolnień grupowych.

Zwolnienia tylko po wydaniu regulaminu

Dni Wolne od Pracy 2011 roku

1 stycznia (sobota)
Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (czwartek)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

24 kwietnia (niedziela)
Wielkanoc
25 kwietnia (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (niedziela)
Święto Pracy

3 maja (wtorek)
Święto Konstytucji 3 Maja

12 czerwca (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

23 czerwca (czwartek)
Boże Ciało

15 sierpnia (poniedziałek)
Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (wtorek)
Wszystkich Świętych

11 listopada (piątek)
Święto Niepodległości

25 grudnia (niedziela)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia (poniedziałek)
Boże Narodzenie (drugi dzień)

Odmowa wykonania niebezpiecznej pracy a odśnieżanie dachów

zrzutekranu-791.png

Właściciel budynku jest odpowiedzialny za odśnieżanie dachu, ale jest także zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy. A to z kolei oznacza, że pracę związaną z usuwaniem śniegu mogą wykonywać jedynie pracownicy specjalnie w tym celu przeszkoleni, uprawnieni do wykonywania pracy na wysokości.

(Jeżeli na dachach są zamontowane stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości (np. murowane ściany, balustrady, bariery), to odśnieżania dachów nie zalicza się do prac na wysokości.)

Odmowa wykonywania pracy ze względu na niską temperaturę oraz obowiązki pracodawcy

pnh.jpeg

Pracodawcy muszą zapewnić odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach pracy. Temperatura musi być odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy. W pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 stopni, a w innych, nie niższej niż 14 stopni C - chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają (np. praca w chłodni).

Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

Przekazanie zakładu pracy: odrzucenie majątku firmy nie zwalnia od przejęcia pracowników

Pracodawca, który przejmuje zadania innej firmy, powinien przejąć także jej pracowników. Nie ma znaczenia fakt, że nie przyjął on całego majątku przejmowanego przedsiębiorstwa.

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę następuję nawet wtedy, gdy odrzuci on część majątku przejmowanego przedsiębiorstwa. Firma nie może w takiej sytuacji odmawiać zatrudnienia pracownikom przejmowanego przedsiębiorstwa lub proponować im zawarcie nowych umów o pracę. Tak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego z 8 czerwca 2010 r. (sygn. akt I PK 214/09).

Pracownicy tymczasowi – jakie mają prawa?

Pracownikiem tymczasowym jest osoba, która podpisała z agencją pracy tymczasowej umowę na czas określony lub umowę cywilnoprawną, to jest o dzieło lub zlecenie.

Tak naprawdę pracownicy tymczasowi mają dwóch pracodawców – agencję pracy tymczasowej oraz pracodawcę. Z tą pierwszą związani są umową, na mocy której agencja odpowiada za formalności związane z zatrudnianiem pracownika. Mianowicie: z wypłacaniem wynagrodzenia, odprowadzaniem składek czy wystawianiem świadectw pracy. Z pracodawcą, który nie jest związany umową z pracownikiem, ale z agencją pracy tymczasową.

Nadgodziny w ruchomym czasie pracy

Ruchome rozpoczynanie i kończenie pracy powoduje kontrowersje w zakresie powstawania nadgodzin. PIP przyjmuje, że w takich przypadkach wcześniejsze niż w dniu poprzednim rozpoczęcie pracy nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych, z czym jednak nie zgadza się część ekspertów.

Ruchomy czas pracy polega najczęściej na tym, że pracownik rozpoczyna pracę w pewnym przedziale czasowym, a godzina zakończenia pracy przypada na 8 godzin po jej rozpoczęciu.

PRZYKŁAD

Zmiany w zasadach zwrotu kosztów podróży służbowych?

zrzutekranu-172.png

Zmiany w zakresie rozliczania delegacji służbowych przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.