You are herePrawo pracy

Prawo pracy

warning: Creating default object from empty value in /usr/share/nginx/pracownik_net_pl/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1364.

Pensje za urlop będą niższe

Subsydia płacowe przyznawane firmom, które ucierpiały w czasie kryzysu, nie będą uwzględniane przy obliczaniu pensji przysługującej za czas urlopu.

Pracownicy, którzy w czasie kryzysu będą pobierać dopłaty do wynagrodzeń, otrzymają niższe pensje w miesiącu, w którym skorzystają z urlopu wypoczynkowego. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Zmienią się zasady liczenia wynagrodzeń urlopowych

Dopłaty do przestojowego wypłacane na podstawie ustawy antykryzysowej nie będą liczone przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt nowelizacji rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.).

Umowa o pracę, w której stroną jest Polak, musi być sporządzona w języku polskim

Tak zdecydował Sejm, nowelizując ustawę o języku polskim.

Głosowało za tym 438 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Oznacza to, że na wniosek jednej ze stron zawieranej umowy może zostać ona także sporządzona w języku lub językach obcych. Wnioskować o to może np. pracownik niebędący obywatelem polskim, pochodzący zarówno z jednego z krajów Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Ale moc prawną będzie jednak miała umowa w języku polskim.

Rząd przyjął nowelizację Kodeksu pracy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji Kodeksu pracy, która zrównuje prawa rodziców biologicznych i adopcyjnych, jeśli chodzi o urlopy macierzyńskie i ojcowskie.
Zgodnie z projektem ustawy pracownicy korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu ojcowskiego będą korzystać z gwarancji, jakie daje nowelizacja Kodeksu pracy z listopada zeszłego roku, która weszła w życie w styczniu.

Czy związek zawodowy może znać zarobki wszystkich pracowników

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania. Czy związek zawodowy może żądać informacji o zarobkach poszczególnych pracowników?

Czy można odmówić pracownikom udziału w szkoleniu ze względu na długość stażu pracy

Jeżeli pracodawca odmówi pracownikowi udziału w szkoleniu ze względu na staż pracy i rodzaj umowy o pracę, na podstawie której pracownik wykonuje pracę, to takie postępowanie należy ocenić jako dyskryminujące.

SN: Pracodawcy, którzy bezprawnie zwalniają, nie muszą rekompensować pełnych szkód

Pracodawcy, którzy bezprawnie wypowiedzą podwładnym umowę o pracę, nie muszą rekompensować im pełnych szkód, jakie ponieśli oni w związku ze zwolnieniem. Wystarczy, że przywrócą ich do pracy i wypłacą im wynagrodzenie za okres pozostawania bez zatrudnienia na podstawie art. 47 kodeksu pracy. Tak wynika z wczorajszej uchwały Sądu Najwyższego (sygn. I PZP 2/09).

Pisze o tym "Gazeta Prawna":

[Dla studentów] Pierwsza praca i praca tymczasowa - poznaj twoje prawa! (część I)

wee.jpg

Część I
* Rozdaje umów i rozpoczęcie pracy
* Minimalne wynagrodzenie
* Grafiki pracy
* Ewidencja czasu pracy
* Urlop
* Rozwiązania umowy o pracę

Twoje prawo do urlopu wypoczynkowego

18734.jpg

Prawo do urlopu wypoczynkowego, wchodzące w skład prawa do wypoczynku, stanowi jedno z podstawowych praw pracownika. W Polsce prawo do urlopu jest także konstytucyjnym prawem obywatelskim, gwarantowanym przez art. 66 Konstytucji RP.

Jednak urlop przysługuje ci tylko wtedy, kiedy jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Ludziom pracującym na czas określony należy się odpowiednia część urlopu - tzw. urlop proporcjonalny.

Nowelizacja ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

W związku z koniecznością dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w dniu 15 maja 2009 r. wniesiono do Sejmu senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

n/d

Podczas urlopu pracownik nie musi odbierać telefonu od szefa

sw_cell_phone_bad_news-1.jpg

Firma może odwołać pracownika z urlopu, ale musi zwrócić mu koszty poniesione w związku ze skróceniem wakacji. Pracownik nie zawsze musi odbierać telefony od szefa w trakcie dni wolnych.

Outsourcing a Prawo Pracy

Pojęcie „outsourcing” pochodzi z języka angielskiego i wywodzi się od słów "out" i "resource" , co oznacza wydzielenie skorzystanie z zasobów zewnętrznych. że zasoby zostają przekazane „odpowiedzialności stron trzecich”.

Przepisy prawa pracy umożliwiają swobodę działania pracodawcom w zakresie przekształceń organizacyjno – prawnych, obejmujących również przejście pracowników

Środki odwoławcze od kary porządkowej

Decyzja pracodawcy o nałożeniu na pracownika kary porządkowej nie ma charakteru ostatecznego. W pewnych przypadkach pracownik może podjąć działania, które spowodują cofnięcie nałożonej kary. W sytuacji, gdy pracodawca nakładając karę porządkową naruszył przepisy prawa, pracownik może - w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu - wnieść sprzeciw od tej kary.

Kiedy pracodawca może zmienić warunki zatrudnienia na mniej korzystne

Zgodnie z art. 231a par. 1 k.p., w uzasadnionej sytuacji finansowej pracodawca, nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może zmienić warunki pracy na mniej korzystne. Porozumienie może zawierać z przedstawicielem pracowników.