You are hereSkarbimierz: W Cadbury łamano prawa pracownicze

Skarbimierz: W Cadbury łamano prawa pracownicze


By pracownik - Posted on 11 wrzesień 2010

cadbury1.jpg

Inspekcja pracy zakończyła kontrolę w fabryce gum w Skarbimierzu. Inspektor pracy w ciągu dwóch tygodni zdecyduje, czy nie skierować wniosków o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez pracodawcę do prokuratury we Brzegu.

- Naruszenia prawa pracy w tym zakłądzie były rażące i na rzadko spotykaną skalę - ocenia nadinspektor Wacław Bojnowski, który prowadzaił kontrolę w Cadbury.

Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy, jak również przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stwierdzono nieprawidłowości w trzech głównych obszarach:

1. Nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy

2. Nieprawidłowości w zakresie współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi:

3. Nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy

oraz szereg innych.

Oto informacja prasowa od PIP-u:

Wyniki kontroli w Cadbury Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Skarbimierzu
(informacja prasowa)

Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy, jak również przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w trzech głównych obszarach:

1. Nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy:
• Pracodawca zatrudniał pracowników powyżej przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy
• nie zapewnił pracownikom pracującym w niedziele, co najmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy
• zatrudniał pracowników w godzinach nadliczbowych na stanowiskach na których występują przekroczenia dopuszczalnego natężenia hałasu oraz zapylenia, a więc czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników
• zatrudniał pracowników po raz wtóry w tej samej dobie pracowniczej oraz nie wypłacał z tego tytułu należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Ponadto stwierdzono niezgodne z postanowieniami regulaminu pracy prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników oraz podejrzenie fałszowania ewidencji czasu pracy

2. Nieprawidłowości w zakresie współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi:

• Pracodawca nie założył dla zakładowego społecznego inspektora pracy wymaganej przepisami zakładowej księgi zaleceń i uwag
• nie udzielił pisemnej odpowiedzi na niektóre pisma związków zawodowych kierowane do pracodawcy
• w kilku przypadkach nie udzielił działaczom związkowym zwolnień od pracy zawodowej w związku z wykonywaną doraźną czynnością związkową
• nie ustalił w porozumieniu z zakładową organizacją związkową wykazu prac w porze nocnej zaliczonych do prac szczególnie niebezpiecznych i związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym [art. 151(7) § 4 kp]. Dotyczy to m.in. prac w strefach zagrożonych wybuchem oraz prac związanych z ręcznym transportem i przenoszeniem ciężarów.
• nie konsultował z pracownikami wybranymi przez związki zawodowe, lub w ramach zakładowej komisji bhp: zmian w zakresie oceny ryzyka zawodowego oraz sposobach informowania pracowników o tym ryzyku; częstotliwości i czasu trwania szkoleń okresowych z zakresu bhp; wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz doboru środków ochrony indywidualnej
• odstąpił od obowiązku sporządzania planów urlopów wypoczynkowych bez wymaganych uzgodnień w tym zakresie ze związkami zawodowymi
• niepowołał w skład zakładowej komisji bhp przedstawicieli związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy oraz nieterminowe odbywanie posiedzeń wymienionej komisji

3. Nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy

• szkolenia stanowiskowe w zakładzie prowadzone były niezgodnie z przyjętym przez pracodawcę programem szkoleń. Z przedłożonych kart szkoleń wynika, iż pracownicy jednego dnia poddawani byli kilku szkoleniom stanowiskowym, bądź wykonywali pracę bez przeszkolenia na nowo zajmowanych stanowiskach
• ustalono, iż zagrożenia, które doprowadziły do wypadków przy pracy w zakładzie nie były zidentyfikowane w ocenie ryzyka zawodowego, a sama ocena nie była aktualizowana
• pracodawca nie przestrzegał wymogów formalnych dotyczących właściwego sporządzania dokumentacji powypadkowej, jak również w kilku udokumentowanych przypadkach „ukrywał” fakt zaistnienia wypadku i nie przeprowadził wymaganego postępowania powypadkowego w celu ustalenia przyczyn i okoliczności tych zdarzeń

Inne nieprawidłowości z zakresu prawa pracy:

• zapisy wewnętrznych źródeł prawa obowiązujących w zakładzie tj. Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Premii Motywacyjnej, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie są dostosowane do powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, zawierają szereg nieścisłości, a w kilku przypadkach wzajemnie się wykluczają. Pracodawca nie uregulował w treści regulaminów wszystkich aspektów wynikających z procesu pracy w zakładzie, dotyczących tak prawnej ochrony pracy, jak i przepisów i zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
• nieprawidłowo sporządzano umowy o pracę, co polegało na niezapisywaniu w treści umów wszystkich składników wynagrodzenia, zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania i przepisami prawa pracy
• nieprawidłowo prowadzono akta osobowe pracowników – brak w aktach zaświadczeń o przeprowadzonych szkoleniach stanowiskowych, niewłaściwie ponumerowano dokumenty pracownicze i je opisano.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy skierują do pracodawcy środki prawne, w formie nakazów i wystąpień w celu niezwłocznego uporządkowania wykazanych nieprawidłowości i przywrócenia praworządności w stosunkach pracy. W przypadkach uzasadnionych podejrzeń o popełnienie przestępstwa przez pracodawcę, inspektorzy pracy powiadomią Prokuraturę Rejonową w Brzegu.

Więcej:

Konferencja prasowa PIP w Opolu
TVP Opole: http://www.tvp.pl/opole/aktualnosci/spoleczne/czekoladowy-raport/2641559
Radio Opole: http://www.radio.opole.pl/index.php?kat=wiadomosci_wiecej&id=53442
Radio Opole: http://www.radio.opole.pl/index.php?kat=wiadomosci_wiecej&id=53420
Nowa Trybuna Opolska: http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100908/POWIAT05/510572398
Nowa Trybuna Opolska: http://www.strefabiznesu.nto.pl/artykul/skarbimierz-inspektor-pracy-w-ca...
Gazeta Wyborcza: http://opole.gazeta.pl/opole/1,35086,8351679,PIP_doniesie_na_Cadbury_do_...