You are herePrawo Pracy

Prawo Pracy

warning: Creating default object from empty value in /usr/share/nginx/pracownik_net_pl/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1364.

Nielegalne działania agencji pracy tymczasowej

Co trzecia agencja zatrudnienia poddana kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) nie płaciła w terminie składek do Funduszu Pracy (FP). Kontrolerzy PIP ujawnili też, że nadal agencje zatrudnienia pobierają niedozwolone opłaty od osób, dla których agencja poszukuje zatrudnienia.

Agencje coraz częściej nie zawierają pisemnej umowy z osobami kierowanymi do pracy za granicą. Takich umów nie otrzymało aż 55 proc. osób objętych kontrolą. Często nieprawidłowości dotyczą też ofert pracy. Agencje nie podają w nich informacji o tym, że poszukiwana jest osoba do pracy tymczasowej. A to wprowadza kandydata w błąd. Tak jest w co piątej skontrolowanej agencji.

Kto ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez badań lekarskich

Jaka kara grozi pracodawcy za dopuszczenie pracownika do pracy bez obowiązkowych badań lekarskich? Czy sankcjom za brak aktualnego orzeczenia lekarskiego podlegają również pracownicy?

Zgodnie z art. 229 par. 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Okresowe i kontrolne badania lekarskie powinny być przeprowadzane w miarę możliwości w godzinach pracy przy zachowaniu przez pracownika prawa do wynagrodzenia. Całkowity koszt badania oraz inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej ze względu na warunki pracy, ponosi pracodawca.

Urząd a prawa związkowcy

Jak podaje "Rzeczpospolita" , wiele firm nie chce udzielać zwolnień na pracę w związku w godzinach pracy.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem, jeżeli nie może ona być wykonana w czasie wolnym od pracy.

„Rz” opisuje jeden przykład. Do redakcji dotarł sygnał o odmowie udzielenia ekspertowi związkowemu zwolnienia na udział w pracach zespołu doraźnego ds. pracowników samorządowych i służby cywilnej działającego przy Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.

Będziemy pracować dłużej i za darmo

Oto nowy pomysł na kodeks pracy - dodatkowy tydzień w pracy. Wystarczy, by pracodawca ułożył sprytnie grafik. Oczywiście, za dodatkowe godziny nie dostaniemy ani złotówki.

W przyszłym roku Polacy być może popracują o tydzień dłużej i to bez prawa do ekstrazapłaty; stracimy też na nadgodzinach. Wynika to z nowelizowanego właśnie kodeksu pracy, informuje "Rzeczpospolita". Nowelizacją zajmie się wkrótce Senat, ale już teraz kadrowi i prawnicy biją na alarm. Ich zdaniem nowe zasady liczenia wymiarów czasu pracy prowadzą do nadużyć.

Zatrudnieni w tej samej firmie mogą mieć po zmianach różną liczbę godzin roboczych, bo od 1 stycznia ich liczenie będzie zależało nie tylko od kalendarza, ale również od ustalonego przez pracodawcę grafiku czasu pracy.

Działacza można zwolnić tylko za zgodą związku zawodowego

Na rozwiązanie stosunku pracy z osobą upoważnioną do reprezentacji związku zawodowego wymagana jest zgoda związku. Nie może być ona dorozumiana. Firma nie może wyznaczać terminu jej udzielenia

Firma chce zwolnić osobę będącą działaczem związku zawodowego. Powinna wcześniej wystąpić o wyrażenie przez związek zgody.

Negocjacje ws. nowelizacji ustaw: o związkach zawodowych oraz o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Jeszcze we wrześniu kierownictwo organizacji Pracodawcy RP zaktualizuje postulaty w sprawie nowelizacji ustaw: o związkach zawodowych oraz o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i skieruje je pod obrady Komisji Trójstronnej. Będzie to kolejny atak na pluralizm związkowy.

Adam Ambroziak, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Dialogu Społecznego krytykuje, m.in. możliwość powołania związku zawodowego przez 10 osób.

- Kiedyś było to uzasadnione potrzebą tworzenia jak najlepszych warunków do budowania ruchu związkowego - wyjaśnia Ambroziak. - Dziś możliwość taka jest przyczyną rozdrobnienia i osłabienia głównych związków zawodowych, a na poziomie pracodawców rodzi poważne problemy.

Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza elastyczny czas pracy

Firmy wydłużające czas pracy nie zapewniają pracownikom odpoczynku, a za łamanie praw pracowniczych pracodawcom grożą mandat lub grzywna.

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) sprawdza, czy pracodawcy, którzy wydłużają okresy rozliczeniowe czasu pracy, przestrzegają praw pracowniczych. Maksymalnie 12-miesięczne okresy (wprowadzane na podstawie ustawy antykryzysowej) umożliwiają im dostosowanie czasu pracy do potrzeb produkcji.

Co będzie z urlopami na żądanie?

Lobbyści z organizacji Pracodawcy RP pracują nad kolejną wersją propozycji zmian w kodeksie pracy, które mają zmienić zasady udzielania urlopów na żądanie. Sejmowa komisja "Przyjazne Państwo" zwróciła im do poprawek poprzednią wersję noweli.

Pracodawcy twierdzą, że tylko zależy im, aby pracodawca mógł odmówić udzielenia urlopu w sytuacji gdy pracownicy wykorzystują te dni wolne do nieformalnego strajku. Chcą aby podwładni musieli zgłaszać chęć skorzystania z urlopu na żądanie najpóźniej w dniu poprzedzającym ten, który ma być dniem wolnym.

Wprowadzenie takiej zmiany oznaczałoby, że pracownicy nie mogliby korzystać z urlopów na żądanie w przypadku nagłych, nieoczekiwanych wypadków losowych.

Nadgodziny w ruchomym czasie pracy

Ruchome rozpoczynanie i kończenie pracy powoduje kontrowersje w zakresie powstawania nadgodzin. PIP przyjmuje, że w takich przypadkach wcześniejsze niż w dniu poprzednim rozpoczęcie pracy nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych, z czym jednak nie zgadza się część ekspertów.

Ruchomy czas pracy polega najczęściej na tym, że pracownik rozpoczyna pracę w pewnym przedziale czasowym, a godzina zakończenia pracy przypada na 8 godzin po jej rozpoczęciu.

PRZYKŁAD

Nowelizacja kodeksu pracy niekonstytucyjna?

Nowelizacja kodeksu pracy odbierająca wolne w zamian za święto przypadające w sobotę może być niekonstytucyjna.

Trwają dyskusje o kolejnej nowelizacji kodeksu pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kwestionuje zaproponowane przez posłów zmiany. Chcą znieść obowiązek zapewnienia pracownikowi dnia wolnego w okresie rozliczeniowym w zamian za święto przypadające w tzw. wolną sobotę.

Pracownicy porzuconych firm mogą się ubiegać o zaległe pensje

Firma, która czeka na ogłoszenie upadłości, może zwrócić się do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zaliczkę na pensje swoich pracowników.

Jeśli firma faktycznie przestanie prowadzić swoją działalność przez okres dłuższy niż dwa miesiące, pracownicy mogą samodzielnie złożyć wniosek o wypłatę zaległych wynagrodzeń do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Trzeba do niego dołączyć informacje lub dokumenty uprawdopodabniające niewypłacalność pracodawcy albo dowód złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z FGŚP (Dz.U. nr 119, poz. 805). Dziś wchodzi ono w życie.

Pozew zbiorowy

19 lipca wchodzi w życie ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Z roszczeniem w trybie pozwu zbiorowego wystąpić może minimum dziesięć osób. Opłata sądowa jest tylko 2 proc. wartości pozwu jednak na wniosek pozwanego sąd będzie też mógł zasądzić kaucję do 20 proc. wartości sporu. Więc może to sporo kosztować.

Zgodnie z senacką poprawką ustawy NIE MOŻNA WNIEŚĆ POZWU ZBIOROWEGO PRZECIW PRACODAWCY.

Nie można zwolnić dyscyplinarnie pracownika ujawniającego wysokość swojej pensji

W praktyce w umowach o pracę lub regulaminach wynagradzania często stosowane są klauzule zobowiązujące pracownika do zachowania poufności wysokości otrzymywanej pensji. Może to powodować wątpliwości co do stosowania przez pracodawcę przejrzystych zasad wynagradzania pracowników.

Informacja na temat wysokości indywidualnego wynagrodzenia za pracę stanowi dobro osobiste pracownika i z tego powodu podlega szczególnej ochronie.

Trybunał Konstytucyjny orzekł że związkowcy zatrudnieni na czas określony mają te same prawa

We wrześniu 2009 r., 8 pracowników, którzy utworzyli nową komisję zakładową NSZZ Solidarność w Officina Labor, zostało zwolnionych ledwie 4 dni po ogłoszeniu utworzenia związku zawodowego. Officina Labor to hurtownia firmy farmaceutycznej Torfarm – która zmieniła nazwę na Neuca. Officina Labor dziś nazywa się Neuca Logistyka.

Firma zatrudniała prawie 400 osób w Rzgowie (Łódzkie). Pracownicy nie otrzymywali dopłat za pracę w nadgodzinach w weekendy, a premie zostały obcięte. W sierpniu 2009 r. wydarzył się wypadek przy pracy, w wyniku którego ucierpiały 4 osoby. Panowała atmosfera niepewności na temat zatrudnienia w zakładzie.

Szefowie będą odbierać urlop na żądanie

give-ax.png

Uproszczenie zasad karania pracowników czy zmniejszenie liczby dni urlopu na żądanie z czterech do dwóch - "Gazeta Prawna" donosi o propozycjach zmian w kodeksie pracy. Zgłosili je do sejmowej komisji Przyjazne Państwo przedstawiciele organizacji Pracodawcy RP. Propozycje te dotyczą między innymi odbierania prawa do urlopu na żądanie, gdy ten może zdezorganizować pracę zakładu. Z punktu widzenia pracodawcy, zamiast czterech spokojnie wystarczą takie dwa dni w roku.

Pracownik musiałby zgłosić żądanie urlopu najpóźniej w dniu poprzednim. Pracodawca miałby możliwość odmówienia udzielenia urlopu na żądanie, jeśli uzna, że obecność pracownika w firmie jest niezbędna ze względu na istotny interes firmy.