You are herePrawo Pracy

Prawo Pracy


Odmowa wykonywania pracy ze względu na niską temperaturę oraz obowiązki pracodawcy

pnh.jpeg

Pracodawcy muszą zapewnić odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach pracy. Temperatura musi być odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy. W pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 stopni, a w innych, nie niższej niż 14 stopni C - chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają (np. praca w chłodni).

Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

Przekazanie zakładu pracy: odrzucenie majątku firmy nie zwalnia od przejęcia pracowników

Pracodawca, który przejmuje zadania innej firmy, powinien przejąć także jej pracowników. Nie ma znaczenia fakt, że nie przyjął on całego majątku przejmowanego przedsiębiorstwa.

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę następuję nawet wtedy, gdy odrzuci on część majątku przejmowanego przedsiębiorstwa. Firma nie może w takiej sytuacji odmawiać zatrudnienia pracownikom przejmowanego przedsiębiorstwa lub proponować im zawarcie nowych umów o pracę. Tak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego z 8 czerwca 2010 r. (sygn. akt I PK 214/09).

Pracownicy tymczasowi – jakie mają prawa?

Pracownikiem tymczasowym jest osoba, która podpisała z agencją pracy tymczasowej umowę na czas określony lub umowę cywilnoprawną, to jest o dzieło lub zlecenie.

Tak naprawdę pracownicy tymczasowi mają dwóch pracodawców – agencję pracy tymczasowej oraz pracodawcę. Z tą pierwszą związani są umową, na mocy której agencja odpowiada za formalności związane z zatrudnianiem pracownika. Mianowicie: z wypłacaniem wynagrodzenia, odprowadzaniem składek czy wystawianiem świadectw pracy. Z pracodawcą, który nie jest związany umową z pracownikiem, ale z agencją pracy tymczasową.

Nadgodziny w ruchomym czasie pracy

Ruchome rozpoczynanie i kończenie pracy powoduje kontrowersje w zakresie powstawania nadgodzin. PIP przyjmuje, że w takich przypadkach wcześniejsze niż w dniu poprzednim rozpoczęcie pracy nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych, z czym jednak nie zgadza się część ekspertów.

Ruchomy czas pracy polega najczęściej na tym, że pracownik rozpoczyna pracę w pewnym przedziale czasowym, a godzina zakończenia pracy przypada na 8 godzin po jej rozpoczęciu.

PRZYKŁAD

Zmiany w zasadach zwrotu kosztów podróży służbowych?

zrzutekranu-172.png

Zmiany w zakresie rozliczania delegacji służbowych przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Temperatura w miejscu pracy

Temperatura w miejscu pracy powinna być dostosowana do rodzaju wykonywanych obowiązków. Nie może być jednak niższa od 14°C (chyba, że ze względu na stosowane technologie jest to niemożliwe, bo np. podwładny pracuje w chłodni). Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.). W przypadku prac wykonywanych w biurze oraz lekkich prac fizycznych temperatura nie powinna spadać poniżej 18°C

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych pracownika

Pracodawca ma obowiązek szanować dobra osobiste pracownika, zwłaszcza jego zdrowie, wolność, cześć czy swobodę sumienia. W razie ich naruszenia pracownik może dochodzić zasądzenia od pracodawcy zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego.

Ustawa po Hanpolu niewiele pomaga

Nowelizacja ustawy miała ułatwić pracownikom ubieganie się o wypłatę zaległych świadczeń. Jednak zgodnie z nowelą pracownik firmy porzuconej przez pracodawcę będzie musiał czekać dwa miesiące od momentu faktycznego zaprzestania działalności, aby móc wszcząć procedurę ubiegania się o wypłatę niezaspokojonych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Potem może czekać co najmniej miesiąc bez pensji na rozpatrzenie sprawy.

W pierwotnej wersji projektu nowelizacji ustawy pracownicy mieli ubiegać się o zaległe pensje już po miesiącu od porzucenia firmy przez właściciela ale posłowie wydłużyli ten okres do dwóch miesięcy. O wydłużenie tego okresu wnioskował resort pracy.

Dni wolne od pracy w 2010 roku

Pracodawca musi pamiętać o wyznaczeniu dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę. W 2010 roku taka sytuacja występuje 1 maja i w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Natomiast pracownicy w 2010 roku bezpowrotnie stracą 3 dni świąteczne wypadające w niedziele.

W 2010 roku w niedzielę wypada tylko święta religijne: dzień Zielonych Świątek (23 maja), Wniebowzięcie "Najświętszej Maryi Panny" (15 sierpnia) oraz drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia).

Dni wolne od pracy w 2010 roku

Nowy Rok 1 stycznia (piątek)
Pierwszy Dzień Wielkanocy 4 kwietnia (niedziela)
Drugi Dzień Wielkanocy 5 kwietnia (poniedziałek)
Święto Pracy 1 maja (sobota)
Święto Konstytucji 3 maja (poniedziałek)
Zielone Świątki 23 maja 2010 (niedziela)