You are herePrawo Pracy

Prawo Pracy


n/d

Podczas urlopu pracownik nie musi odbierać telefonu od szefa

sw_cell_phone_bad_news-1.jpg

Firma może odwołać pracownika z urlopu, ale musi zwrócić mu koszty poniesione w związku ze skróceniem wakacji. Pracownik nie zawsze musi odbierać telefony od szefa w trakcie dni wolnych.

Outsourcing a Prawo Pracy

Pojęcie „outsourcing” pochodzi z języka angielskiego i wywodzi się od słów "out" i "resource" , co oznacza wydzielenie skorzystanie z zasobów zewnętrznych. że zasoby zostają przekazane „odpowiedzialności stron trzecich”.

Przepisy prawa pracy umożliwiają swobodę działania pracodawcom w zakresie przekształceń organizacyjno – prawnych, obejmujących również przejście pracowników

Środki odwoławcze od kary porządkowej

Decyzja pracodawcy o nałożeniu na pracownika kary porządkowej nie ma charakteru ostatecznego. W pewnych przypadkach pracownik może podjąć działania, które spowodują cofnięcie nałożonej kary. W sytuacji, gdy pracodawca nakładając karę porządkową naruszył przepisy prawa, pracownik może - w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu - wnieść sprzeciw od tej kary.

Kiedy pracodawca może zmienić warunki zatrudnienia na mniej korzystne

Zgodnie z art. 231a par. 1 k.p., w uzasadnionej sytuacji finansowej pracodawca, nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może zmienić warunki pracy na mniej korzystne. Porozumienie może zawierać z przedstawicielem pracowników.

Twoje prawa i obowiązki w pracy

Zyskując status pracownika - wchodzisz z pracodawcą w związek wzajemnych praw i obowiązków; otrzymujesz tym samym określone prawem przywileje, ale jednocześnie ciąży na Tobie skonkretyzowana w przepisach odpowiedzialność. Musisz więc wiedzieć, jakie mogą być konsekwencje tego związku.

Zgodnie z polskim prawem i przyjętymi przez nasz kraj prawami międzynarodowymi - podstawowe zasady prawa pracy to:

* prawo do swobodnie wybranej pracy (nie wolno nikogo zmuszać do podejmowania pracy bez jego zgody),

n/d

n/d

Ostateczne decyzje w sprawie umów terminowych w piątek na posiedzeniu Komisji Trójstronnej

W piątek tzw. "partnerzy społeczni" z Komisji Trójstronnej mają porozumieć się w sprawie m.in. umów o pracę na czas określony oraz wydłużenia okresów rozliczeniowych, zmian w definicji doby pracowniczej i wprowadzenia kont czasu pracy.

Roczny Przegląd Naruszeń Praw Związkowych w Polsce w 2008 roku

Raport dla Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC)

Ustawodawstwo
W roku 2008 w Polsce w zakresie ustawodawstwa dotyczącego prawa związkowego nie zaszły żadne istotne zmiany w porównaniu z ubiegłym rokiem i ubiegłorocznym raportem. Odnotować należy jednak kilka faktów, które z naszego punktu widzenia są istotne.